รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  28 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2. อายุ 24-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

  3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถใช้โปรแกรม

  คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี อาทิ โปรแกรม Microsoft Office, SPSS

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะได้รับการ

  พิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน

  เพื่อประกอบการพิจารณา)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการด้านการศึกษา อาทิ กระบวนการเรียนการสอน

  การจัดระบบตารางสอน ตารางสอบ และกลุ่มเรียนของนักศึกษา รวมถึง

  กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ของนักศึกษาแต่ละ

  ชั้นปี

  2. การกำหนดแผนและดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และกำหนด

  แผนประชุมเพื่อพัฒนาและพิจารณา อาทิ รายวิชา หลักสูตร การจัดการ

  เรียนการสอน สรุปผลการศึกษา พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลบริหาร

  การศึกษา เป็นต้น รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. จัดทำเอกสารการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และประสานงาน

  และให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

  (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นพรีคลินิก

  4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             19,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                     ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                     ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ