รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  22 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่มี ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง

  2. อายุไม่เกิน 40 ปี

  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  7. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  2. สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่นักศึกษาก่อนและหลังปริญญา

  3. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลการทำวิจัยของวิทยาลัยฯ

  4. ให้คำแนะนำ/แก้ไข/ประสานงาน/ติดตามความก้าวหน้าระหว่างผู้วิจัยและศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนในการเสนอขอคำรับรองฯ แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

  5. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ

  6. สนับสนุนการวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การของคณาจารย์และบุคลากร

  7. สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน ๒๒,๗๕o บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414296 ต่อ 113,114
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :