รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทางบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี 3)

  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Excel, MS-Word
  • หากสามารถใช้งานโปรแกรม ERP และโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร

  4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  5. หากมีประสบการณ์ทางบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารงบประมาณรายจ่าย จัดทำใบจองงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

  2. บริหารการจ่ายเงิน (เงินสด/เช็ค/เงินโอน/เงินทดรองจ่าย) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ขายและนักวิจัย พร้อมบันทึกรายการจ่ายเข้าสู่ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย

  3. จัดทำ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการโอนเงิน เอกสารตั้งเบิกเงินทดรองจ่าย

  4. งานด้านธุรการ จัดทำหนังสือราชการ เอกสารต่างๆ และดำเนินการจัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม

  5. ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบ SAP (MU-ERP)

  6. จัดทำตารางเงินเดือนเงินวิจัย

  7. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  15,000 บาท

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002308-14 ต่อ 3207
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :