รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (รับโทรศัพท์)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสื่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา

  ๒. สามารถปฏิบัติงาน เป็นกะได้ รองรับการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง

  ๓. มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับสาย –โอนสายโทรศัพท์ของบุคคลากรและประชาชนทั่วไป ณ จุดโทรศัพท์ส่วนกลางของโรงพยาบาล พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นได้   

   ๒. รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ รับสายโทรศัพท์กับบุคคลากรและผู้ใช้บริการ

  ๓. รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นในการติดต่อ จัดทำเป็นข้อมูลสมุดสะดวกค้นเบอร์แพทย์และเบอร์โรงพยาบาล 

  ๔. ประกาศเสียงตามสาย

  ๕. รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการประกาศเสียงตามสาย

   ๖. ปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร ร่างพิมพ์ หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานสื่อสารข้อมูลสัมพันธ์

   ๗. รายงานอุบัติการณ์ของหน่วยงานสื่อสารข้อมูลสัมพันธ์

  ๘. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

  ๒.สอบปฏิบัติด้านการรับโทรศัพท์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านสัมภาษณ์)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :