รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  12 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
  ๒. มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา
        ๒.๑ Process Simulation หรือ
        ๒.๒ Chemical Engineering Plant Design หรือ
        ๒.๓ Separation and Purification Process หรือ Bioprocess /Biochemical 
               Engineering
        ๒.๔ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี
   ๓. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ ในระดับ ๕ ปีย้อนหลัง
   ๔. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
   ๕. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 

  ***แนบหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
  ๑. Cover Letter
  ๒.A list of publication with journal JCR impact factor 2017 and Quartile (SC imago)
  ๓.One-page statement of teaching philosophy
  ๔. Ph.D dissertation abstract
  ๕.The names of 3 referees
  ๖. CV of applicant 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. สอนวิชาด้านวิศวกรรมเคมี  
  ๒. ทำงานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุขั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
  ๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติ โดยการทดลองสอนหน้าชั้นเรียน โดยนำเสนองานวิจัยในปัจจุบันของตน
   ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   ๓๑,๕๐๐ - ๔๖,๘๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :