รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2.   เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร และต้องผ่านการ   

        เกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึก

        ทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3.   สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

  4.   มีความรู้ความสามารถด้านศาสนพิธี

  5.   มีประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการ จัดงานประชุม จัดการบริการ  

        จัดเลี้ยง และอีเว้นท์

  6.   มีความรู้ความสามารถในระบบเอกสารราชการ และสามารถสื่อสาร 

        ติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

  7.   มีสุขภาพแข็งแรง

  8.   มีความสุภาพเรียบร้อย สำรวมในกิริยาท่าทาง จิตใจบริการ และมี  

        มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  9.   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พิธีกรดำเนินงานพิธี หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดงานพิธีเพื่อถวายราชสักการะ หรืองานพิธีทำบุญทางศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดทำสรุปแบบประเมินความพึงพอใจพร้อมสรุปกิจกรรมงานพิธีต่างๆ
  4. จัดหา จัดซื้อ สืบราคาสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี การจัดเลี้ยงส่วนกลาง และกิจกรรมต่างๆ
  5. ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัตถุดิบคงเหลือ วัตถุใช้ไป และอุปกรณ์สำหรับจัดเลี้ยงส่วนกลาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                            15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

                                           - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                                                  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

   

  *ความก้าวหน้าในสายงาน         มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน
                                                    มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :