รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (โภชนาการชุมชน หรือระบาดวิทยาโภชนาการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  การทำงานวิจัยทางด้านโภชนาการชุมชน หรือระบาดวิทยาโภชนาการ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญาเอกด้านโภชนาการ  สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือระบาดวิทยา   
  2. มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ผู้อื่นโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านโภชนาการชุมชน หรือระบาดวิทยาโภชนาการ
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. อายุไม่เกิน 45 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทำการสอนในหลักสูตรของสถาบันโภชนาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาร่วม สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสัมมนาให้กับนักศึกษา

  3. วางแผนและ/หรือปฏิบัติงานโครงการวิจัยต่างๆ ในหน่วยโภชนาการชุมชน ทั้งในฐานะหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการ

  4. ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการต่างๆ

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  โทร. ๐ ๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๑๔๒ หรือ sunee.thn@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :