รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านอักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤในระดับดีมาก
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  5.  มีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน
  • ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • แสดงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
  • ประสานงานในฐานะประเทศสมาชิก ความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศ
  • ประสานงานการลงนามข้อตกลง/ความร่วมมือกับหน่วยงาน,มหาวิทยาลัย
  • ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนตามโครงการต่างๆ
  1. พิธีการและสารนิเทศ
  • ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน
  • ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กับองค์กรระหว่างประเทศอื่น
  • ประสานงานเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
  • จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ
  • จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด – ปิด ประชุมและสาสน์โอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
  • งานหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
  • งานโต้ตอบหนังสือกับต่างประเทศ
  • คู่มือสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ
  1. ทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ
  • จัดหาแหล่งทุนให้กับบุคลากรและนักศึกษา
  • ประสานงานให้คำแนะนำการศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
  • ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ
  • ประสานงานให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ
  • ประสานงานและให้ข้อมูลด้านความร่วมมือกับต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
  • รวบรวมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
  1. งานบริหารงาทั่วไป
  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์
  • จัดทำคำของบประมาณ
  • ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
  • ประสานงานด้านที่พัก พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อสถานที่ต่างๆตลอดจนเตรียมของที่ระลึกในการรับรองอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ
  • จัดทำข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)
  • ร่าง โต้ตอบ รับ ส่ง หนังสือราชการ
  • ประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20190404150420_2.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :