รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (พนักงานการเงินและบัญชี)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเกษตรและช่าง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Word , Excel เป็นต้น)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  2. รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิตบนหอผู้ป่วย
  3. นำส่งเงินรายได้คณะฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  4. รับสภาพหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  5. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการชำระเงินและข้อมูลสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
  6. รับและตรวจสอบเอกสารคืนเงินค่ารักษาพยาบาล
  7. บันทึกสิทธิส่วนลดตามประกาศคณะฯ เข้าระบบรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :