รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  2 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านวิจัย (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา สาธารณสุข , จิตวิทยา , การศึกษาพิเศษ หรือ ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) สาขาสังคมศาสตร์

  2. เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. อายุตั้งแต่ 20-40 ปี

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Microsoft Office)

  5. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางสถิติเบื้องต้นได้ (SPSS)

  6. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อทำการวิจัยภาคสนามได้

  7. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

  8. มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำวิจัย หรือการทำงานด้านการศึกษาพิเศษ 1-5 ปี

  9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยในด้านการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

  2. ดำเนินการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลและช่วยวิเคราะห์เบื้องต้น

  3. ร่วมจัดทำผลรายงานการวิจัย

  4. ร่างจดหมายเชิญ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือสำหรับการวิจัย และบันทึกรายงานการประชุม

  5. ติดตามความก้าวหน้า และบริหารตารางนัดหมายเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการวิจัยฯ

  4. เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานวิจัยสม่ำเสมอ

  5. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. เอกสารประกอบการสมัคร 

  2. การสัมภาษณ์

  3. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 15,960 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย คุณกนกพร ดอนเจดีย์ โทร. 02-441-0608 ต่อ 1424
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ