รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Social Network ได้เป็นอย่างดี
  5. มีสุขภาพแข็งแรง
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  7. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาะทางอารมณ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  8. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับหลักสูตรในการสร้าง/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
  2. ประสานงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร/AUNQA
  3. ประสานงานและตรวจสอบแบบฟอร์ม online การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่าง สอบวิทยานิพนธ์
  4. ประสานงาน ตรวจสอบระบบ TQF และระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา
  5. ให้บริการข้อมูลของหลักสูตร แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  6. จัดทำข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา
  7. จัดทำตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  8. เตรียมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  9. เตรียมการประชุมของหลักสูตร
  10. จัดทำประวัติ และกรอกข้อมูลนักศึกษาลงโปรแกรมประวัตินักศึกษา
  11. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ Road Show
  12. จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หลักสูตร
  13. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ของคณาจารย์และนักศึกษา
  14. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างด้านวัสดุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรและหน่วยงาน
  15. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา
  16. ตรวจสอบความถูกต้องรายงาน statement เงินรายได้หลักสูตรประจำเดือน
  17. กรอกข้อมูลด้านการเงิน รายรับ-รายจ่าย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงในโปรแกรมของคณะฯ
  18. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ