รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  10 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS, Android และ/หรือ iOS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

        ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        ๒. เพศชาย/เพศหญิง (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร

        ๓. มีความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ๔. สามารถออกแบบสร้างและใช้งานฐานข้อมูล ระบบ MySQL หรือ MS-SQL และวิเคราะห์การทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี

        ๕. สามารถพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ PYTHON ที่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล SQL ได้

        ๖. มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์

        ๗. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงดูแลความปลอดภัยของระบบ

        ๒. จัดทำและพัฒนาระบบงานออนไลน์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ Web Applications

        ๓. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

        ๔. ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาด้านการจัดหาและใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ

        ๕. ดูแลบำรุงรักษา และจัดทำข้อมูลรวมทั้งสถิติของงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์อายุการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้

        ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio และ/หรือเอกสารแนะนำตัวซึ่งเรียบเรียงโดยผู้สมัคร และ/หรือ หนังสือแจ้งความจำนง letter of intent ซึ่งเรียบเรียงโดยผู้สมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาได้ อนึ่ง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS, Android และ/หรือ iOS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐.- บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ