รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น และมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 
  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 ในการสมัครงาน)
  3. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2
  4. มีความสามารถในการขับรถใหญ่ เช่น รถบัส รถบรรทุก และรถสาธารณะประเภทอื่นๆ
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ขับรถรับ-ส่ง บุคลากรของคณะฯ โดยต้องสามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/เป็นผลัดได้
  รวมไปถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบขับรถ
  2. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :