รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุของผู้สมัคร

  ๑.๑ กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน ๓๕ ปี

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข          

  ๑.๒ กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน ๔๐ ปี

              เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุข เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕

  1. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๓.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
   ๓.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  ๓.๓ TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
  ๓.๔ TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ
  ๓.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
  ๓.๖ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือ

  ๓.๗ MU ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก
  2. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน
  4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด สามารถเป็นผู้ช่วยสอนระดับปริญญาโทในวิชาดังต่อไปนี้

  1. สศพส ๖๘๘ การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้นและเภสัชวิทยา
  2. สศพส ๖๘๙ การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสอน

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    ปริญญาโท เดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท

   

   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :