รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ครูพี่เลี้ยง
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  (ถ้ามี)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ , คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า (ไม่จำกัดสาขา)
  2. เพศหญิง 
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ และมีจิตอาสา
  4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel เบื้องต้นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติการเลี้ยงดูแลเด็กตามคำแนะนำของครูช่วยสอน ครูปฐมวัย อาจารย์ แพทย์ และพยาบาล
  2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
      2.1 ช่วยรับและส่งเด็กในตอนเช้าและตอนเย็น
      2.2 จัดเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กในชั้นเรียน
      2.3 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความปลอดภัยในกิจกรรม
      2.4 รักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
      2.5 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
      2.6 ช่วยเหลือเด็กในการทำกิจกรรม กิจวัตรประจำวันตลอดวัน
      2.7 ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องเด็กเป็นครั้งคราว
      2.8 ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
      2.9 ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยของสถานที่

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. เอกสารประกอบการสมัคร

  2. การสอบภาคปฏิบัติ

  3. การสอบสัมภาษณ์

  4. ทดสอบทางด้านจิตวิทยาทางคลินิก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท ค่าครอบชีพ 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1419
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ