รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

  อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  1. มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และงานด้านประกันคุณภาพ
  2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีจริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน องค์กร ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  การทดสอบภาษาอังกฤษ : ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  IELTS    (Academic Module)        คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓

  TOEFL IBT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙

  TOEFL ITP                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๙๐

  TOEFL CBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐

  TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐๐

  MU GRAD Test                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖

  MU ELT                                     คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖

  (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)

  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ติดต่อประสานงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และบริการวิชาการของศูนย์
  2. งานด้านการประกันคุณภาพ ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้
  3. ประสานงานจัดเวทีเสวนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท / ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาทงไม่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5022-3 ต่อ 10 คุณสุณิตา
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :