รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักอาชีวอนามัย (งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นๆที่ผ่านการเรียนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักงานบริการ สามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  1. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  2. หากมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑)               ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

                    ๒)   ดำเนินการตรวจสอบ ดูแลและตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

                    ๓)   จัดการฝึกอบรม สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

                    ๔)   แนะนำและให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

                    ๕)   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของศูนย์ฯกับส่วนงานต่างๆและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

                    ๖)   ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างส่วนงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

                    ๗)   รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อการบริหารและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยของศูนย์ฯ

                    ๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :