รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  (ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    

              - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
              - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
              - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
   

  ประสบการณ์/ทักษะ         

             - มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
              -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
              -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
              -สามารถทำงานนอกเวลาได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  -    ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพให้แก่ผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
  -    ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
  -    ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ เคมีคลินิก,โลหิตวิทยา, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, จุลชีววิทยาคลินิก,ภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารเลือด
  -    ทำหน้าที่ ประมวลผลความสัมพันธ์ (Validate) ของผลการตรวจวิเคราะห์
  -    ทำหน้าที่บำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือวิเคราะห์ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ
  -    ทำการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายใน (Internal QC) และภายนอก (External QC)  ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และการทดสอบต่างๆ  
  -    ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  -    ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์การแพทย์ กาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
  -    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   สอบสัมภาษณ์  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี   เดือนละ  ๑๙,๕๐๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :