รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  2. ได้รับคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์   คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows หรือ การจัดทำ Info Graphic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                         IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน          หรือ

                         TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน       หรือ

                         TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน     หรือ

                         TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน       หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน       หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

  1. มีความสามารถในการสื่อสาร  ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและนโยบาย ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ศึกษาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย  จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐.- บาท / ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :