รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมเคมี(Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry)  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor

  - ด้านกระบวนการปลายน้ำ (downstream process) ด้านการทำ protein refolding การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)

  - การใช้งานและดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

  ๔. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หากมีความจำเป็นเป็นครั้งคราว)

  ๕. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ช่วยเหลือการวิจัยพัฒนาการผลิตสารชีววัตถุและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งอุตสาหกรรม

  ๒. จัดทำบันทึก และจัดเก็บเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต

  ๓. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัย รวมทั้งเก็บรักษา บำรุงซ่อมแซมและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :