รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • เปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ขับรถพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทรถตู้
  4. หากได้รับประกาศนียบัตร "อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมง" หรือ ประกาศนียบัตร "พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร" จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อไปถึงจุดเกิดเหตุด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 75 ว่าด้วยผู้ขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่
  2. ให้ความช่วยเหลือทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
  ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/อุปกรณ์ เป็นต้น
  3. ปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อตอบสนองการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. ดูแลความพร้อมใช้ของรถพยาบาล อุปกรณ์ที่ติดมากับรถ เช่น ถังออกซิเจน เปล รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 75
  การขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉิน
  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :