รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.      เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

  ๒.      สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หากจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel และ PowerPoint ได้

  ๔.      สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

  ๕.      มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตบริการ มีทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  ๖.      สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และปฎิบัติงานนอกเวลา ในวันจันทร์ - ศุกร์และในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ได้

  ๗.      สามารถปฎิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมายได้

  ๘.      เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

  ๙.      หากมีประสบการณ์ในงานบริการ Counter Service หรือ Call Center หรือลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานให้บริการ Counter Service ของหน่วยงานในวันและเวลาทำการ (08.00–18.00 น.) วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามตารางที่กำหนด
  2. งานบริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการ Counter Service ของหน่วยงาน
  3. ประสานงานการให้บริการเพื่อให้การดำเนินงานของกองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  4. การบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้                                                                                                        
  5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปวช. ๑๒,๒๒๐ บาท / ปวส. ๑๔,๙๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :