รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกลยุทธ์และแผน
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  3 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-35 ปี 
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)  
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop เป็นต้น
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านประสานงานการติดตามรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดต่างๆ
  2. งานประสานงาน ติดตามข้อมูล การจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ประสานงาน ติดตามด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
  4. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :