รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บุคลากร (การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 แนบมาด้วย)
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร 11 มีนาคม พ.ศ.2562
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  5. หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  9. มีความสามารถในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  10. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  11. มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  12. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
  2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  3. ติดตามและประเมินผลการจัดฝึกอบรม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
  4. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในระบบ, สรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละโครงการ และสรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรายคน รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น ข้อมูลการฝึกอบรมรายคน
  5. มีความสามารถเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม/วิทยากรฝึกอบรม
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก    พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
  2. รอบสอง    สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง) และการสอบปฏิบัติ (ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์)
  3. รอบสาม    สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :