รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (งานบริหารการศึกษาศึกษาและกิจการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  ๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านแผนงานและงบประมาณ การเงิน ธุรการ การติดต่อประสานงาน การพิมพ์หนังสือ/เอกสาราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านแผนงานและงบประมาณ การเงิน ธุรการ การติดต่อประสานงาน การพิมพ์หนังสือ/เอกสาราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  5. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านแผนงานและงบประมาณ
  • งบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหลักสูตร
  • การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา
  • การยืมเงินทดรองจ่าย
  • ค่าสอนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ภายใน
  • 2.งานสารบรรณ
  • การรับ-ส่ง หนังสือ จดหมายและเอกสารของหลักสูตร
  • ลงทะเบียนรับหนังสือ รวมทั้งเอกสารลับ
  • แยกประเภทเอกสารที่เข้ามาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และระบบงานของหน่วยงาน
  • ออกเลขที่หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือออก
  • จัดแฟ้มหนังสือนำเข้าและส่งออกเพื่อดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณและระบบงาน     ของหน่วยงาน
  • 3.งานด้านธุรการ
  • ประสานงานทั่วไป
  • พิมพ์และจัดทำสำเนาเอกสารของหลักสูตรฯ
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุม
  • จัดเตรียมเอกสารการประชุม
  • ดำเนินการด้านธุรการการประชุมของหน่วยงาน

   

  4.งานด้านครุภัณฑ์และพัสดุ

  • ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเฉพาะในหลักสูตร
  • ดูแลและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน เช่น อุปกรณ์ในหน่วยงานชำรุดดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบของหน่วยงาน
  • 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

   

   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :