รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านทันตกรรมเด็ก

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก หรือ คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   ลำดับที่

   

         ประเภทคะแนนสอบ

               ตำแหน่ง

    อาจารย์

   ผู้ช่วยอาจารย์

       1

  IELTS(Academic Module)

       6

       3

       2

  TOFEL IBT

       79

       29

       3

  TOFEL ITP

       550

       390

       4

  TOFEL CBT

       213

       90

       5

  TOEIC

       -

       400

       6

  MU GRAD Test 

       80

       36

       7

  MU-ELT

       -

       56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ สาขาทันตกรรมเด็ก
  2. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการในงานสาขาทันตกรรมเด็ก
  3. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย
  4. งานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          ตำแหน่งอาจารย์ : 32,450 บาท

                                                   ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : 27,850 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     

                                                   ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ

                                                   ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ