รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานผลิตและบริการสื่อ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤษภาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  19 สิงหาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เวชนิทัศน์)
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  4. มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่นและแตกต่างอยู่เสมอ
  5. มีทักษะด้านการวาดภาพทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ และวาดภาพทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ และอินโฟกราฟิกเป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการใช้เมาส์ปากกาอิเล็กทรอนิกส์สร้างภาพเป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign และโปรแกรมเกี่ยวกับการวาดภาพ และออกแบบได้เป็นอย่างดี
  9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วาดภาพทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์และภาพวาดทั่วไป
  2. ออกแบบจัดทำหนังสือ คู่มือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน การวิจัยและนิทรรศการ
  3. สร้างสรรค์ ออกแบบและผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อสังคมออนไลน์
  4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สอบปฏิบัติด้าน 1. วาดภาพทางการแพทย์ด้วยเทคนิคสีน้ำและคอมพิวเตอร์
                           2. ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์และอินโฟกราฟฟิก
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-6926
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :