รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ทันตแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต

  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป

  3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

  4. มีนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เเละ

  มีความละเอียดรอบคอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการตรวจเเละรักษาทางทันตกรรม

  2. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกให้บริการชุมชน เเละ  

  การให้บริการนักศึกษาเเละบุคลากรภายใน ในระบบบริการสุขภาพ

  3. ปฏิบัติงานด้านบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  6. การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะตามโอกาสต่างๆ

  7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก              สอบสัมภาษณ์

  อัตราเงินเดือน                            24,140 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                    ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                    ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ