รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างซ่อมบำรุง (งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มิถุนายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. หากเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะการกระทำผิดทางอาญา
  5. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ความรับผิดชอบ

  1. มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น ตัวนำฉนวน    ความต้านทาน รวมไปถึงหน่วยวัดต่างๆ ที่จะต้องใช้งานจริง
  2. มีความรู้พื้นฐานของระบบปรับอากาศ เช่น การวัดความร้อน ความชื้นในอากาศ การควบคุมระบบไฟ ชนิดของเครื่องปรับอากาศ ขนาดของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงวิธีใช้งานรีโมทเครื่องปรับอากาศ  แต่ละรุ่น
  3. ต้องชำนาญในการใช้เครื่องมือวิชาชีพ เครื่องมือช่างเครื่องปรับอากาศ ใช้อย่างไร เก็บอย่างไร รักษาอย่างไร ทำความสะอาดอย่างไร
  4. ต้องรู้ถึงคุณสมบัติของแก๊สหลายชนิด อันตราย รวมไปถึงวิธีแก้ไขเมื่อประสบอุบัติเหตุจากแก๊สพิษเบื้องต้น
  5. ต้องไวต่อเหตุการณ์ คิด วิเคราะห์ เช่นเครื่องปรับอากาศเสียอาการแบบนี้ เกิดจากอะไร ทำไมถึงเสีย ต้องหาสาเหตุและวิธีการป้องกัน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท + เงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :