รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  1 สิงหาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  8 สิงหาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านการศึกษา  การจัดการ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
  2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Microsoft Word,Excel,PowerPoint ในระดับดี
  3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รักงานบริการและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
  5. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย
  6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านประสานงานการติดตามรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดต่างๆ
  2. งานประสานงาน ติดตามข้อมูล การจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ประสานงาน ติดตามด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
  4. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  • การสอบข้อเขียน
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือนคุณวุฒิตรี 20,090 บาท ปริญญาโท 23,440 บาท พร้อมค่าประสบการณ์
  2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2630 ต่อ 211
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ