รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร (จ่ายยาผู้ป่วย)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมแล้ว

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจ่าย และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งอธิบายการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๒. แนะนำการใช้ยาที่มีวิธีใช้พิเศษ เช่น ยาพ่น ยาเหน็บ

  ๓. ให้บริการตอบคำถามด้านยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล

  ๔. จัดทำเอกสารความรู้ด้านยาเผยแพร่ในโรงพยาบาล

  ๕. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย

  ๖. ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในบนหอผู้ป่วยให้ปลอดภัยมีประสิทธิผล (Medication Review/Medication reconciliation/Dosage adjustment)

  ๗. ให้คำแนะนำการให้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน (Discharge counseling)

  ๘. ติดตามและบันทึกการแพ้ยาของผู้ป่วย

  ๙. ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย

  ๑๐. เตรียมผสมยาพร้อมใช้ (Premix) ให้กับหอผู้ป่วย

  ๑๑. จัดทำรายงานเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนางานภายในหน่วยงาน

  ๑๒. เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๑๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติด้านการบริการเภสัชกรรม 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   

  อัตราเงินเดือน ๒๑,๑๖๐ บาท (หลักสูตร ๕ ปี)

  อัตราเงินเดือน ๒๓,๔๔๐ บาท (หลักสูตร ๖ ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :