รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลัง วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  30 กรกฎาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุและ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ในงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดคลังสินค้า การเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น
  4. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดคลังสินค้า ควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานจัดหาและแจกจ่ายพัสดุ  - การวางแผนการใช้พัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณ  การจัดหา (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. งานบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ - ควบคุมทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้รหัสประจำครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ และการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ (ขาย/แลกเปลี่ยน / โอน/แปรสภาพ) จ่ายพัสดุออกจากบัญชีครุภัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. งานการจัดทำรายงาน - รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง การปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ การสำรวจสินทรัพย์ถาวรทุกสิ้นปีงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำปี

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัคร
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
  • กองทุนประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002630 ต่อ 211
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ