รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  7 พฤศจิกายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  27 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และมีความรู้ใน เส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. เพศชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

  3. ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

  4. มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์                                                       

  5. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริการรับ – ส่ง ข้าราชการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ดำเนินงานตรวจสอบภารกิจประจำวันผ่านระบบและบันทึกการให้บริการ และการใช้ยานพาหนะประจำวัน รวมไปถึงบันทึกระยะทาง น้ำมันหลังเสร็จสิ้นการใช้ยานพาหนะ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

  3. ตรวจสอบและดูแลสภาพของยานพาหนะก่อนใช้งาน อาทิ ตรวจสอบเครื่องยนต์ แจ้งความบกพร่องของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดยานพาหนะหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

  4. การให้บริการสวัสดิการนอกเวลาราชการ เฉพาะในวันทำการ ตั้งแต่ 17.00 - 21.00 น.

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

   - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ