รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงาน)
 • จำนวน :
  ๔ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

     ๒. ไม่จำกัดอายุ

  ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา

   ๔. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

  ๗. หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานธุรการโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ติดตามผล Lab ของผู้ป่วยเพื่อเตรียมเข้าห้องตรวจ

                                                  ๒. ช่วยในการส่งสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย

                                                  ๓. ติดตามผลตรวจ Lab out จากห้องเทคนิคการแพทย์สำหรับวันถัดไป

                                                  ๔. เบิกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ CSSD พัสดุ คลังยา และคลังห้องจ่ายยา

                                           ๕. รับ-ส่งเอกสาร เข้า-ออก พร้อมติดตามเอกสารต่าง ๆ ที่ออกจากหน่วยงาน         

                                                  ๖. จัดพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

                                                  ๗. ส่งตรวจผู้ป่วยทางระบบคอมพิวเตอร์

                                                  ๘. ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของหน่วยงาน

                                                  ๙. จัดเก็บผล Lab เข้าแฟ้มคนไข้

                                                  ๑๐. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการใช้งาน

                                                  ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์

  ๒. สอบสัมภาษณ์

  ๓. สอบปฏิบัติ ๓ วัน (เฉพาะผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๙,๔๐๐ บาท ค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :