รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการสัตวแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และต้องไม่

      หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  450
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ (Clinical veterinary)

  1.1 ตรวจติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีตาม The Guide for the care and use of laboratory animal 8th edition  (NRC, 2011)

  1.2 ตรวจติดตาม ประเมินผล สุขภาพสัตว์ได้ตามแผนการตรวจติดตามสุขภาพ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน  แก้ไขกรณีเกิดการปนเปื้อนเชื้อตาม Bioexclusion list (Outbreak response)

  1.3 สามารถทำการชันสูตร วินิจฉัยโรค พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงในโคโลนีได้

  1.4 พิจารณาการจัดหาสัตว์ทดแทนให้เหมาะสมกับสถานะภาพของโคโลนี และยอดการสั่งซื้อ

  1.5 ตรวจติดตาม ประเมินผล และ/หรือปฏิบัติการการุณฆาตตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  2. ทวนสอบ/ตรวจติดตาม และเป็นคณะกรรมการธำรงฯตามระบบ ISO9001:2000, มอก.18001, ISO/IEC17025,

  และ AAALAC

  3. งานด้านการประกันคุณภาพ  ตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน

  การเลี้ยงสัตว์ทดลอง

  4. งานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

  4.1 วิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

  4.2 การปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยในงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :