รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (ฝ่ายวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  3 กันยายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ด้านภาษา Python, R, PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีความรู้ในการใช้ Microsoft Office, โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL
  4. มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการบริหารเวลาให้เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของงานได้ มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สร้างแบบ Casw Report Form (CRF) เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  2. สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลวิจัยของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลวิจัยที่นำสู่ฐานข้อมูล
  4. นำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลเพื่อส่งต่อให้นักสถิติหรือนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
  5. ประสานงานกับผู้แทนโครงการเพื่อหารือเรื่องต่างๆ ในการจัดการข้อมูลวิจัย
  6. สร้างรายงานจากฐานข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชตามที่ได้รับมอบหมายและรักษาความลับของข้อมูลได้
  7. ถ่ายทอดความรู้วิธีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลวิจัย และระบบการจัดการเก็บข้อมูลวิจัยที่มีอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :