รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานบริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือในปัญหากฎหมาย หรือปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย และนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีทักษะและความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และเป็นผลการ สอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  5. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือในปัญหากฎหมาย หรือปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา
   ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อดำเนินการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เพื่อให้ทันสถานการณ์ และให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อเสนอความเห็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำสัญญา บันทึกความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสัญญาการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. ร่างและจัดทำสัญญาการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5. ร่างและจัดทำข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม และข้อตกลงการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อตกลงดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6. ร่างและจัดทำสัญญาด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ
  7. ร่างและจัดทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  8. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหวและควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
  9. ร่างและจัดทำหนังสือโต้ตอบต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,090 บาท หรือปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ