รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  11 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. รับเฉพาะเพศหญิง
  3. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับแจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบโรงพยาบาล, ระบบ SAP, ระบบสำนักงาน และระบบ Network 
  2. วิเคราะห์ปัญหาการขอใช้บริการต่างๆ 
  3. ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทั้ง Hardware , Software และ Network ผ่านระบบ Helpdesk เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  3. ค่าเวร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :