รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สถาปนิก
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  31 ตุลาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

  2.   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3.   มีประสบการณ์ในการทำประมาณราคากลาง และจัดทำ BOQ (Bill Of Quantities)

  4.   สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up, Photo Shop และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจำอาคาร
  2. จัดทำรายละเอียดประกอบแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
  3. ประมาณราคากลาง การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
  4. ควบคุมงานปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
  5. ชี้แจงบริเวณสถานที่ในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแก่ผู้รับจ้าง
  6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลภายนอก สำหรับการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคาร
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad

  - สอบสัมภาษณ์

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

  วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562

  • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad)
   เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง B03 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  * ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีโปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad เพื่อใช้สำหรับสอบมาในวันสอบคัดเลือกด้วย

  สถานที่ทำการสอบคัดเลือก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ 02-200-7572

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  21,160 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     

                                                  ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ

                                                  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

   

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ