รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  4. มีความรู้และความสามารถในการออกแบบเป็นอย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์
  5. สามารถใช้โปรแกรม PHP, HTML, JavaScript, MS SQL SERVER  ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบ
  7. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  8. มีความเข้ารู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  9. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  10.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  11.  มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  12.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ        
  13.  
  14.  มีความสามารถในการทำ Mobile Application
  15.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. การให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  คุณวุฒิปริญญาตรี         อัตราเงินเดือน   ๒๐,๐๙๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท          อัตราเงินเดือน   ๒๓,๔๔๐ บาท

  -ประกันสังคม

  -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  -ค่ารักษาพยาบาล 

  -สวัสดิการการศึกษาบุตร สวัสดิการอื่นๆ 

  -เงินชดเชย (กรณีเกษียณฯ)

  -เงินสงเคราะห์

  *ตามประกาศมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 4125 ต่อ 251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :