รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  22 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน การผลิต ควบคุมการผลิต คิดงาน เขียนบท นำเสนอ บันทึกภาพ/เสียง และตัดต่อลำดับภาพ/เสียงได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน์, สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ เช่น Final Cut Pro, Adobe Premier โปรแกรมตกแต่งภาพ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adpbe Illustrator เป็นต้น
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. พร้อมและสามารถเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  7. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. คิดสร้างสรรค์ ออกแบบ ควบคุม ผลิต เพื่อพัฒนาสื่อ (วีดีทัศน์) สำหรับการศึกษา วิจัย บริการ และกิจกรรมพิเศษ
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ : ด้านความคิดสร้างสรร์ ออกแบบ ผลิต เพื่อพัฒนาสื่อวีดีทัศน์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ