รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรโยธา (งานออกแบบและผังแม่บท )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • วันที่นัดหมาย :
  19 พฤษภาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ คำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและคำนวณราคาค่าก่อสร้าง
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรกแกรมขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS.Excel, MS.Word, MS.PowerPoint และอื่นๆ
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                                        IELTS (Academic Module)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓        คะแนน   หรือ

                                                     TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙      คะแนน   หรือ

                                                     TOEFL-ITP                         คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐   คะแนน   หรือ

                                                     TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐      คะแนน   หรือ

  TOEIC                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐   คะแนน   หรือ

  MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖      คะแนน   หรือ

  MU - ELT                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖       คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบและเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม ประมาณราคาโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
   ของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  4. เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การกำหนดราคากลางและงานก่อสร้างอาคารตามระเบียบ
   สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  5. ตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)

                - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

                - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :