รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 ธันวาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  21 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และต้องไม่

      หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้                

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การจัดทำระบบตามหลักการ OECD GLP

  2. การปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบ

  2.1  ผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลอง (Necropsy)

  2.2  ตรวจประเมินสไลด์เนื้อเยื่อถาวร (Histopathological evalvation)

  2.3  จัดทำบันทึกรายงานและสรุปผลการอ่านสไลด์เนื้อเยื่อถาวร (Pathological Report)

        2.4  ปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ประจำโครงการวิจัย/ทดสอบ

  3.  งานบริการวิชาการ

        3.1 เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูและและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

  4.  ธำรงรักษาระบบประกันคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ