รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานคลังและพัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤในระดับดีมาก
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ Internet หากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ
  4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และทักษะในการสื่อสาร
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  7. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
  • ต้องมีผลคะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ประกันสังคม

  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  3. เงินเดือน 20090 บาท

  4. สหกรณ์ออมทรัพย์

 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20200925163027_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ