รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก แบก เคลื่อนย้าย วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของหนักได้
  4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  6. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการขยะและความสะอาด งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  2. ปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
  3. ปฏิบัติงานให้บริการขนย้ายสิ่งของ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด ฯลฯ ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์
  4. ปฏิบัติงานให้บริการจัดสถานที่แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
  5.   อำนวยความสะดวกแก่ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในการติดต่อขอรับอุปกรณ์
  6. ปฏิบัติงานในขั้นตอนผลิตปุ๋ยหมัก เช่น การบดกิ่งไม้ การขึ้นกองปุ๋ย รดน้ำ เติมลม การปุ๋ยหมักตากแดด รวมถึงขั้นตอนการบรรจุเพื่อจัดจำหน่าย
  7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ