รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารถือสัญชาติไทย
  4. มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซ็นติเมตร
  5. อายุระหว่าง ๒๑-๓๕ ปี
  6. เป็นผู้ไม่ติดยาเสพติด มีความอดทน มีความรับผิดชอบ
  7. เป็นผู้ไม่ติดต่อโรคร้ายแรง
  8. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดการจราจรให้คล่องตัว
  2. ตรวจสอบรถผิดกฎจาจรทั่วพื้นที่ฯ ตักเตือน บังคับล้อ พร้อมปลดล็อคล้อ
  3. ตรวจสอบสภาพผิวการจราจร
  4. บันทึกรายงานเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมสรุปการบังคับล้อ
  5. ให้สืบค้นข้อมูลย้อนหลังด้วยระบบ CCTV
  6. ให้บริการด้านการจราจร
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ