รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาอนามัยครอบครัว)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 • เปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  25 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตร์ ด้านการจัดการ หรือปริญญาโทการศึกษาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
   ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  ๕.๓ TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
  ๕.๔ TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ
  ๕.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
  ๕.๖ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือ

  ๕.๗ MU ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานการศึกษาอย่างเหมาะสม
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีเลิศ
  3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  5. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติ

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

  ปริญญาโท เดือนละ ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ