รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาภาษาจีน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  7 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.  สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างน้อย 2 คุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาจีน   หรือสาขาวิชาที่เกี่วข้อง

  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  

                   -  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                   -  TOEFL - iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                   -  TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                   -  TOEFL - CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                   -  MU GRAD Test 80 คะแนน

            และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มี

            ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

        3. คะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)

        4. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

         5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติทั่วไป  

        1. มีสัญชาติไทย

        2. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันรับสมัคร)

        3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        4. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

        1. สอนรายวิชาภาษาจีนและรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

        2. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)

        3. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน

        4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

        5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดการสอบ

        1.สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

        2.สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท    

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :