รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารโครงการหรือ การดำเนินงานบริหารโครงการในรูปแบบสัมมนาและการจัดการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารโครงการหรือ การดำเนินงานบริหารโครงการในรูปแบบสัมมนาและการจัดการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการจัดการกิจกรรมทั้งในลักษณะ สัมมนา และ Workshop เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  3. ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  4. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  5. บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาโท เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  23,440 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :