รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างประจำเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 ธันวาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2.   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

   3.   หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  4.   มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

  5.   สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และ

        มีใจรักในการให้บริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำตารางสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2-4
  2. ประสานงานด้านการเรียนการสอน อำนวยความสะดวก ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในคณะฯ กับอาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะฯ อาทิ การจัดตารางสอน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษารวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน
  5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร และสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       

  15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                  

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ